Публічна оферта

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркетинг Онлайн», код ЄДРПОУ 42825949 (надалі – «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти трьохсторонній Договір про надання послуг та виконання ремонтних робіт (надалі – «Договір»), застосовуючи сайт Компанії, на умовах викладених у цій Оферті.
 2. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа, яка бажає скористатись послугами сайту Компанії, стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною, а фізична особа (фізична особа – підприємець) або юридична особа, яка бажає виконати ремонтні роботи для Замовника та попередньо відібрана Компанією, стає Виконробом за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Акцепт Оферти Замовником та Проектним менеджером, виконаний відповідно до пункту 8 Оферти, створює Договір на умовах Оферти між Компанією, Проектним менеджером та Замовником.
 3. Замовником та/або Проектним менеджером не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).
 4. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням:http://robit.com.ua та діє до моменту відкликання Оферти Компанією.
 5. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:Сайт — http://robit.com.uaРеєстрація — процедура заповнення Замовником реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Компанією, такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до послуг Компанії та персональної сторінки Замовника.

   

  Особистий кабінет або Обліковий запис — персональна сторінка зареєстрованого Замовника на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Замовник здійснює управління своїм обліковим записом та Балансом (якщо є).

   

  Логін — ідентифікатор Замовника при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Послугами відповідно до цього Договору. В якості Логіна використовується номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Замовника. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним й тим самим Замовником. При цьому не допускається використання Замовником Логіна, який вже був використаний іншим Замовником.

   

  Пароль — комбінація символів, що в сукупності з Логіном забезпечує ідентифікацію Замовника при користуванні Послугами, які надаються відповідно до цього Договору.

   

  Виконроб — фізична особа/фізична особа – підприємець або юридична особа, яка пройшла процедуру відбору та перевірки Компанією для виконання ремонтних робіт на умовах, визначених в Договорі.

   

  Замовник — Замовник, який пройшов на Сайті процедуру Реєстрації, розміщує завдання на Сайті відповідно до умов цього Договору.

   

  Завдання — інформація, розміщена Замовником на Сайті стосовно потреби у виконанні ремонтних робіт для Замовника. Форма Завдання встановлена в Особистому кабінеті, з якого Замовник може надіслати Завдання на розгляд Компанії.

   

  Баланс — віртуальний рахунок Замовника на Сайті, що відображає суму перерахованих Замовником Компанії грошових коштів в якості передоплати за надання Компанією послуг та/або за виконання Проектним менеджером ремонтних робіт для Замовника, що включає в себе вартість послуг Компанії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Компанія зобов’язується надати Замовнику доступ через мережу Інтернет до програмної продукції Компанії у вигляді онлайн-сервісу (платформи) Robit (надалі – «Портал»), розміщеного на Сайті, та надати можливість користування всіма сервісами Порталу (надалі – «Послуги»), Проектний менеджер зобов’язується виконати ремонтні роботи для Замовника на попередньо погоджених з ним умовах, які будуть відображені в Особистому кабінеті Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Компанії вартість наданих Послуг та виконаних ремонтних робіт на умовах, зазначених в цьому Договорі.
 2. Метою Порталу є спрощення здійснення ремонтних робіт для Замовників, що включає в себе: (1) підбір інтер’єрних рішень для об’єкта Замовника, (2) автоматичний пошук Порталом Виконроба для конкретного проекту Замовника зі здійснення ремонтних робіт, (3) здійснення Виконробом всіх необхідних замірів та уточнення з Замовником всіх деталей для адаптації обраного варіанта з виконання ремонтних робіт під конкретний об’єкт Замовника, (4) погодження з Замовником строків виконання ремонтних робіт на об’єкті Замовника, (5) підготовка технічного завдання та кошторисних документів по проекту Замовника, (6) контроль Виконробом за виконанням ремонтних робіт на об’єкті Замовника, (7) створення умов для оплати за виконані ремонтні роботи виключно після їхнього фактичного виконання Виконробом, (8) врегулювання всіх спірних ситуацій, які можуть виникнути між Виконробом та Замовником.
 3. Місцем надання Послуг є місцезнаходження Компанії. Місцем виконання ремонтних робіт є місцезнаходження об’єкта Замовника, що потребує виконання ремонтних робіт.
 4. Будь-яка взаємодія Замовника з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахування Замовником грошових коштів Компанії в якості авансового платежу за Послуги та/або виконання ремонтних робіт, та/або фактичне використання Послуг означає беззастережну згоду Замовника з усіма пунктами цього Договору (включаючи його додатки) і беззастережне прийняття його умов із зобов’язаннями дотримуватись обов’язків, покладених на Замовника за цим Договором. Така взаємодія з Сайтом є повним і беззастережним акцептом цього Договору, незнання якого не звільняє Замовника від відповідальності за недотримання його умов.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ КОМПАНІЇ

 1. Послуги надаються Компанією, а ремонті роботи Виконробом тільки для Замовників.
 2. Особа, яка бажає стати Замовником, зобов’язана пройти процедуру Реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При Реєстрації Замовник зобов’язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе, і періодично оновлювати її з метою забезпечення її актуальності і повноти. Замовник зобов’язується не вводити Компанію в оману щодо своєї особи/найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні/реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі невірного зазначення Замовником адреси електронної пошти, Компанія має право відмовити такому Замовнику в подальшому наданні Послуг.
 3. З моменту Реєстрації на Сайті Замовник погоджується на обробку Компанією та Виконробом персональних даних Замовника, зазначених їм при реєстрації (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення) з метою забезпечення можливості надання Послуг та виконання ремонтних робіт, а також з метою інформаційного обслуговування Замовника.
 4. З моменту Реєстрації Замовник отримує можливість внесення авансового платежу за ремонтні роботи.
 5. Замовник погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після Реєстрації Замовника, визнаються діями Замовника. Замовник несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля), і за те, що відбувається з його обліковим записом. Компанія рекомендує використовувати Паролі, які складаються з не менше 6 (шести) символів і включають одночасно рядкові і великі літери, а також цифри.
 6. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Замовника, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Замовника. Замовник не може використовувати Пароль і Обліковий запис іншого Замовника без спеціального дозволу і згоди власника цього облікового запису і/або Паролю. Сайт і Компанія не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Замовником цих зобов’язань.
 7. Реєструючись, Замовник погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Компанія зобов’язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Замовника третім особам без згоди Замовника (за винятком передачі такої інформації Виконробу та у випадках, передбачених чинним законодавством України).
 8. Після проходження процедури Реєстрації Замовник зобов’язаний пройти процедуру перевірки, що передбачає надання Компанії персональних/реєстраційних даних Замовника та їх підтвердження.
 9. Для того, щоб фізична особа (фізична особа – підприємець) або юридична особа була додана Компанією в Базу «Виконроби ЗА ПРОЕКТОМ ROBIT», їй необхідно надати Компанії копію паспорта, ідентифікаційного номеру, а фізичній особі-підприємцю — додатково надати свідоцтво про державну реєстрацію та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (далі також – ЄДР). Для проходження процедури перевірки Виконробу — юридичній особі необхідно надати Компанії копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або виписки/витягу з ЄДР, а також документи, що підтверджують місцезнаходження юридичної особи та повноваження відповідного представника юридичної особи на вчинення дій від його імені, пов’язаних з виконанням робіт  за цим Договором. При цьому, фізичній особі (фізичній особі – підприємцю) або юридичній особі необхідно підтвердити досвід виконання ремонтних робіт та наявність відповідного кваліфікованого персоналу, який буде залучення до виконання ремонтних робіт, а також заповнити анкети, бланки та інші документи за правилами Компанії. Після надання всіх необхідних реєстраційних та підтверджуючих документів, Компанія має право не включити фізичну особу (фізичну особу – підприємця) або юридичну особу до Бази «Виконроби ЗА ПРОЕКТОМ ROBIT» та виключити Виконроба з вищезазначеної бази без пояснення причин в будь – який момент.
 10. Замовник несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Замовника, використанні Сайту і отриманні Послуг. Замовники самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і наданих Компанією Послуг, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.
 11. Доступ Замовника до Сайту і сервісів Компанії, що порушує цей Договір, може бути обмежений Компанією на постійній або тимчасовій основі
 12. Замовники розміщують на Сайті Завдання, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості у виконанні Виконробом ремонтних робіт для Замовника. При цьому, забороняється розміщення Замовниками Завдань, що мають на меті вивчення попиту на виконання робіт, та інші цілі, не пов’язані з необхідністю фактичного виконання ремонтних робіт та отримання Послуг.
 13. Компанія здійснює вибір Виконроба по Завданню. Після Вибору Виконроба Компанія забезпечує Замовника і Виконроба контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними при Реєстрації/при відборі Виконроба.
 14. Виконробу забороняється передоручати виконання Завдань третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.
 15. Компанія надає платформу для розміщення Завдань, здійснює пошук серед відібраних Виконробів та не несе відповідальність за виконання Виконробом ремонтних робіт для Замовника.

4. ЦІНА ПОСЛУГ/РОБІТ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

 1. Вартість Послуг Компанії за цим Договором залежить від загальної вартості ремонтних робіт на об’єкті Замовника та зазначається окремим рядком в кошторисі на виконання ремонтних робіт.
 2. Ціна ремонтних робіт Виконроба на об’єкті Замовника визначається індивідуально в залежності від об’єму ремонтних робіт та складності їх виконання. Остаточна ціна ремонтних робіт на об’єкті Замовника зазначається в кошторисі на виконання ремонтних робіт, який готується Компанією.
 3. Всі витрати Замовника, пов’язані з перерахуванням коштів за цим Договором, Замовник несе самостійно.
 4. Виконання ремонтних робіт на Об’єкті Замовника здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати Замовником ціни, яка зазначена в Розділі кошторису «Роботи». Таку вартість ремонтних робіт Замовник перераховує на транзитний рахунок Компанії, а Компанія поетапно сплачує Виконробу вартість фактично виконаних ремонтних робіт за кожним етапом, по яким у Замовника немає зауважень. Ця інформація відображається в Особистому кабінеті. Замовник підтверджує виконання ремонтних робіт за кожним етапом за допомогою Особистого кабінету.
 5. Виконання ремонтних робіт для Замовника допустимо тільки при наявності на Балансі Замовника грошових коштів, достатніх для оплати вартості ремонтних робіт, зазначених в Розділі кошторису «Вартість Робіт». Вартість будівельних матеріалів, робіт спеціалізованих компаній, меблів, які зазначені в Розділі кошторису «Матеріали» Замовником оплачуються самостійно.
 6. Оплата здійснюється Замовником в українських гривнях.
 7. За фактом поповнення Балансу в якості передоплати за Послуги та ремонтні роботи Замовник отримує відповідні підтвердження про оплату на сторінках відповідних платіжних систем, використаних при проведенні платежу, а також дані оплати фіксуються на Балансі Замовника.
 8. При оплаті Замовником банківською картою, повернення здійснюється на той же карт-рахунок Замовника, з якого був зроблений первинний платіж, або інший, зазначений Замовником, карт-рахунок.
 9. У разі неможливості надання з вини Компанії, з яких-небудь причин, Послуг Замовнику, або неможливості виконання Виконробом ремонтних робіт, Компанія зобов’язується повернути Замовнику оплачену ним суму за вирахуванням вартості фактично виконаних ремонтних робіт та комісій платіжної системи Wayforpay.
 10. Якщо Замовника не влаштовує ціна на здійснення ремонтних робіт або Замовник не бажає продовжувати виконання ремонтних робіт за наступним етапом, то за зверненням Компанія повертає Замовнику грошові кошти, розміщені на його Балансі, за вирахуванням комісій платіжної системи Wayforpay.
 11. Для здійснення повернення коштів Замовник зобов’язаний: відкрити на своє ім’я в будь-якій банківській установі України відповідний рахунок для перерахування на нього Компанією грошових коштів (поточний рахунок, карт-рахунок і т.п.) або використовувати для цих цілей відкритий раніше карт-рахунок.
 12. У разі позитивного вирішення питання про повернення Замовнику грошових коштів Компанія здійснює їх повернення Замовнику протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання відповідної заяви шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на вказаний Замовником рахунок.
 13. Відмітка Замовника в Особистому кабінеті про те, що етап ремонтних робіт виконаний, є Актом виконаних робіт та наданих послуг. Проставлення цієї відмітки в Особистому кабінеті свідчить про те, що у Замовника немає жодних зауважень (претензій) до Компанії або Проектного менеджера.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА КОМПАНІЇ

1. ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ:

 1. Забезпечувати можливість отримання Замовником Послуг в порядку, визначеному цим Договором.
 2. Не використовувати облікові дані Замовника, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього, і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком Компанії в силу законодавства України та у випадках, передбачених Договором.
 3. Надавати Замовнику можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та/або електронній пошті при вказівці Замовником свого Логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням Послуг. Компанія може на свій розсуд вимагати від Замовника оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Замовником при реєстрації. Комунікація з приводу виконання ремонтних робіт здійснюється з Проектним менеджером.
 4. Складати за кожним проектом кошторис на виконання ремонтних робіт за ринковими цінами, який відображається в Особистому кабінеті.
 5. Повернути грошові кошти Замовнику відповідно до умов цього Договору.
 6. Розрахуватись з Виконробом після того як ремонтні роботи на Об’єкті Замовника будуть виконані, а Замовник їх прийме відповідно до умов даного договору.
 7. Виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

2. ПРАВА КОМПАНІЇ:

 1. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Замовнику в реєстрації та/або використанні Сайту в разі порушення ним умов цього Договору.
 2. На свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до Сайту в будь-який час з будь-якої причини.
 3. Встановлювати будь-які обмеження у користуванні Послугами.
 4. Розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Замовником або Проектним менеджером.
 5. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Замовника до будь-якого з сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час без притягнення до відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовнику такими діями.
 6. Здійснювати розсилання Замовникам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Замовника або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовника, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сайту.
 7. Здійснювати модерацію всіх Завдань та зображень і в будь-який момент на свій розсуд видаляти їх з розміщення на Сайті без пояснення причин.
 8. Видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.
 9. Включати фізичних осіб (фізичних осіб – підприємців) або юридичних осіб до Бази «Виконроби ROBIT» та виключати їх з цієї бази без пояснення причини такого виключення.
 10. Мати інші права, встановлені цим Договором.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

 1. Виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також здійснювати оплату за надання Послуг та виконання ремонтних робіт в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього.
 2. Самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг та їх вартості.
 3. Використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися вимог чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.
 4. Не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії і/або третіх осіб, не вживати жодних дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту.
 5. Не порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.
 6. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії.
 7. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Замовником) без попереднього письмового дозволу Компанії.
 8. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також іншим заходам, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт.
 9. Не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії , але не обмежуючись ними.
 10. Не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого кабінету, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
 11. Регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов’язаною з наданням Послуг, включаючи зміни і доповнення до цього Договору, що публікуються на Сайті. Мовчання і продовження користування Сайтом після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін, розглядається як згода з внесеними змінами та доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Замовником вимог цього пункту, несе Замовник.
 12. Направляти інформацію Компанії за фактом порушення Виконробом своїх зобов’язань за цим Договором.
 13. Перед складанням технічного завдання та кошторису в Особистому кабінеті Замовник зобов’язаний внести мінімальну суму депозиту на Баланс, розмір якої визначається Компанією. В подальшому мінімальний депозит може бути повернутий Компанією за вирахування комісії Wayforpay або сума мінімального депозиту буде використана для оплати вартості ремонтних робіт.
 14. Самостійно сплачувати вартість матеріалів для виконання ремонтних робіт.
 15. Своєчасно приступити до приймання виконаних робіт на об’єкті Замовника та, в разі відсутності недоліків та дефектів,  здійснити приймання виконаних робіт шляхом проставлення відповідної відмітки в Особистому кабінеті.
 16. Виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

2. ПРАВА ЗАМОВНИКА:

 1. Вимагати від Компанії/Виконроба надання йому Послуг/виконання ремонтних робіт відповідно до умов цього Договору.
 2. Звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьому свій Логін або контактні дані.
 3. Один раз замінити Виконроба після погодження такої заміни з Компанією. Для такої заміни Замовник зобов’язаний навести Компанії вагомі причини.
 4. Вимагати від Виконроба виконання робіт в строк та належним чином.
 5. Надавати Виконробу під час виконання робіт вказівки відносно виконання робіт.
 6. У випадку виявлення недоліків виконаних робіт на Об’єкті, негайно повідомляти про це Виконроба для їх усунення.
 7. Замовник не має права передавати, продавати, передавати в користування і т.п. свої Логін і Пароль для доступу до Сайту третім особам без згоди Компанії. У разі передачі Логіна і Пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Замовник.
 8. Припинити використання Сайту, повідомивши про це Компанію.
 9. Мати інші права, встановлені цим Договором.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНРОБА 

1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНРОБА:

 1. Узгоджувати всі деталі з Замовником для виконання ремонтних робіт.
 2. Безкоштовно приїжджати на об’єкт Замовника для складання обмірного плану та детального технічного завдання та вибору спільно з Замовником готового інтер’єру.
 3. Підбирати робітників відповідної кваліфікації для виконання ремонтних робіт та координувати їхню роботу.
 4. Відслідковувати графік виконання ремонтних робіт.
 5. Узгоджувати з Замовником матеріали та графік їх постачання.
 6. Координувати доставку матеріалів.
 7. Постійно перевіряти якість виконання ремонтних робіт.
 8. Координувати взаємну роботу інших суміжних спеціалістів (улаштування кондиціонерів, вентиляції, охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження та інше).
 9. Надавати Компанії достовірну інформацію, яку Компанія оцінює для вирішення питання стосовно включення Виконроба в Базу «Виконроби ЗА ПРОЕКТОМ ROBIT».
 10. Своїми силами та засобами якісно виконувати ремонтні роботи для Замовника за узгодженим з ним графіком.
 11. Усувати усі виявлені Замовником недоліки  в виконаних роботах  під час їх  прийняття та протягом гарантійного строку, власними силами та за власний рахунок.
 12. Належним чином та в строк виконати роботи у відповідності з кошторисною документацією.
 13. Виконувати роботи якісно та дотримуватися норм законодавства України, діючих у будівництві норм та стандартів (ДСТУ, ТУ, ДБН), а також норм охорони праці та нести відповідальність за техніку безпеки та дотримання норм протипожежної безпеки, вимог БНІП.
 14. Якщо виконання вказівок Замовника або якість наданих Замовником матеріалів загрожує якості або придатності результату виконання робіт, Проектний менеджер зобов’язаний негайно повідомити про це Замовника. При цьому, якщо Замовник наполягає на виконанні наданих ним вказівок/використанні наданих ним матеріалів, Виконроб має право відмовитися від такого виконання.
 15. Не передавати персональні дані Замовника третім особам без його згоди.
 16. Виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

2. ПРАВА ВИКОНРОБА:

 1. Виконроб має право вимагати від Замовника сплати вартості за фактично виконані ремонтні роботи за кожним етапом (в разі відсутності зауважень від Замовника).
 2. У випадку необхідності залучати до виконання робіт інших (третіх) осіб по окремим цивільно- та господарсько-правовим договорам. При цьому Виконроб гарантує якість виконання робіт на умовах даного Договору іншою (третьою) особою та несе відповідальність за неналежне виконання іншою (третьою) особою покладених на нього зобов’язань як сторона, що притягнула іншу (третю) особу до виконання робіт.
 3. Мати інші права, встановлені цим Договором.

8. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом перерахування грошових коштів на транзитний рахунок Компанії для поповнення Балансу.
 2. Виконроб проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір з моменту: (1) призначення Компанією його відповідальним за проект Замовника та  (2) фактичного виконання дій, які передбачені Договором.

9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

 1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та Виконроб та діє: (і) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору або (іі) до моменту дострокового розірвання Договору.
 2. Компанія залишає за собою право вносити зміни в умови Договору (в тому числі у ціну та описання тарифів) в односторонньому порядку та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У випадку внесення Компанією змін до Оферти/Договору, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.4. цього Договору адресою або це може бути дата визначена Компанією, але не раніше дати опублікування змін та/або доповнень на Сайті. Продовження використання Замовником Сайту після будь-яких змін Договору та виконання ремонтних робіт Виконробом означає згоду такого Замовника/Виконроба з такими змінами та/або доповненнями.
 3. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Замовник має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Замовника від подальшого використання Сайту, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору, або про відмову виконувати його умови.
 4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сайту, визнаються згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору або до редакції Договору з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

10. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 1. Договір може бути достроково розірваний: (1) за згодою Сторін у будь-який час, (2) за ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони, (3) за ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору, (4) в інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).
 2. У випадку дострокового розірвання Договору Компанія утримує грошові кошти за фактично виконані ремонтні роботи, а решту повертає Замовнику за вирахуванням комісій Wayforpay.

11. ГАРАНТІЇ

 1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник/Виконроб запевняє Компанію та гарантує Компанії, що: (1) Замовник/Виконроб  надав достовірні дані Компанії,  (2) Замовник/Виконроб укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник/Виконроб: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти), (3) Замовник/Виконроб володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору, (4) Виконроб має значний досвід виконання ремонтних робіт.
 2. Замовник/Виконроб підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), та що над ним не встановлене піклування у будь-якій формі.
 3. Замовник усвідомлює і підтверджує, що:
  • Компанія і Виконроб є абсолютно незалежними суб’єктами, що не впливають на діяльність один одного;
  • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника щодо здійснюваної Виконробом діяльності з виконання робіт для Замовника;
  • Компанія є майданчиком, що отримує відповідні Завдання, здійснює за допомогою Сайту дії, пов’язані з вибором Виконроба для виконання ремонтних робіт, здійснює контроль над Виконробом та розрахунок з ним після фактичного виконання ремонтних робіт;
  • Компанія не несе відповідальності за якість і терміни виконаних робіт для Замовника;
  • Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов’язань щодо виконаних робіт для Замовника.
 4. Замовник гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, розміщених ним при створенні Завдання.
 5. Компанія не гарантує доступність Сайту цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Замовнику у використанні Сайту при порушенні ним цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
 2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Сайті; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості Замовника на Сайті та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.11 Оферти.
 3. Замовник зобов’язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Компанії у зв’язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовником.
 4. Відповідальність Виконроба за цим Договором перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконробом робіт неналежної якості обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним вартості ремонтних робіт.
 5. Відповідальність Компанії за цим Договором перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Компанією Послуг неналежної якості обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним вартості Послуг.
 6. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Замовника до Сайту. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до Сайту.
 7. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Замовника до Особистого кабінету або Сайту, а також за збереження Логіна і Пароля Замовника, що забезпечують доступ до Особистого кабінету, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов’язані з цим збитки.
 8. При порушенні Замовником умов цього Договору Компанія залишає за собою право обмежити доступ Замовника до Сайту на тимчасовій основі, а в разі грубого і/або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сайту/Особистого кабінету на постійній основі.
 9. Компанія не несе відповідальності перед Замовником за обмеження доступу до Сайту, за припинення доступу до Сайту, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв’язку.
 10. Компанія не несе відповідальність перед Замовником та/або Виконробом або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника третіх осіб.
 11. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника, Виконроба або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Замовником, Виконробом Сайту.
 12. Компанія не несе відповідальності перед Замовником, Виконробом або будь-якими третіми особами за:
  • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Замовником при використанні Сайту;
  • якість робіт, наданих Виконробом Замовнику, виконання їх в строк;
  • виконання гарантійних зобов’язань перед Замовником щодо виконаних Виконробом робіт;
  • відповідність здійснюваної Виконробом діяльності по виконанню робіт законодавству України.
 13. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Компанії, пов’язаних з використанням Замовником Сайту, Замовник зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), заподіяні їй у зв’язку з претензіями і позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів і/або діяльністю Замовника на Сайті.
 14. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, що виникли прямо або побічно у Замовника або Виконроба в результаті виконання Виконробом робіт для Замовника. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовником, Виконробом, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Замовнику.
 15. Компанія не контролює якість і терміни виконуваних Виконробом робіт, що здійснюються ним за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Замовник приймає умову, відповідно до якого всі роботи, що пропонуються через Сайт Виконробом, надаються ним під свою самостійну відповідальність, і надання даних робіт ніяк не пов’язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт, пропонованих Виконробом. Виконроб бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовником виконаних робіт.
 16. Компанія залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Замовником без попередження, в разі:
  • отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
  • вимог власників прав інтелектуальної власності, в т. ч., але не обмежуючись, авторських чи суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т. д., про припинення порушень його прав Замовником на Сайті;
  • іншого порушення прав або законних інтересів інших Замовників Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
  • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає правилам надання сервісів у відповідності до цього Договору.

13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів авторського права, та інших об’єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів що входять до складу Сайту, а також, але не обмежуючись, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
 2. Всі матеріали, доступ до яких Замовнику надається Компанією є об’єктами прав інтелектуальної власності Компанії. Виключні права на об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Компанією у процесі надання Послуг Замовнику, зберігаються за Компанією.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Замовник і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Замовника відносно наданої Компанією Послуги приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Послуги або відмови в її наданні.
 2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.
 3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконробом, пов’язаних з виконанням/наданням Виконробом робіт/послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Виконробом без залучення Компанії. Якщо спір неможливо вирішити без залучення Компанії, Компанія за згодою Виконроба та Замовника може виступити арбітром. В такому разі, рішення, яке буде запропоновано Компанією для вирішення спірної ситуації є остаточним для Замовника та Виконроба.

15. СПОВІЩЕННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

 1. Робоче листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зареєстровані за кожної із Сторін. Адресою електронної пошти, зареєстрованою за Компанією, вважається електронна адреса info@robit.com.ua Адресою електронної пошти, зареєстрована за Замовником, вважається електронна адреса, зазначена Замовником при реєстрації на Сайті. Адреса електронної пошти, зареєстрована за Проектним менеджером, вважається електронна адреса, яка була подана Виконробом Компанії для участі у відборі до Бази «Виконроб ЗА ПРОЕКТОМ ROBIT».
 2. Сторони погоджуються, що всі сповіщення та повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, що були зареєстровані кожною із Сторін в рамках надаваних відповідно до цього Договору послуг, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.
 3. Сторони погодилися, що документи, пов’язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.
 4. Кожна із Сторін зобов’язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Договір і відносини між Компанією, Замовником та Виконробом  регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
 3. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

17. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТИНГ ОНЛАЙН»

Місцезнаходження: 04211, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Салютна, буд. 29-А, квартира 2

Код ЄДРПОУ 42825949

п/р № 2600085943 в АТ «ПУМБ», м. Київ МФО 334851

Не є платником ПДВ

E-mail: info@robit.com.ua

Тел.: + 38 044 360 41 60

Місцезнаходження та адреса для кореспонденції: м. Київ, вул. Салютна, буд. 29а, кв. 2

Директор ТОВ «Маркетинг Онлайн»    Павлик О.С.